KONINKLIJKE HARMONIE VAN THORN
OPGERICHT 1812

Stichting Vrienden van de Koninklijke Harmonie Thorn

ONTSTAAN

Zolang de Koninklijke Harmonie bestaat, hebben vrienden zich georganiseerd om de Bokken waar mogelijk te ondersteunen.

Het meest recent is dat gebeurd in 2015 toen de vrienden in overleg met het bestuur de Stichting Vrienden van de Koninklijke Harmonie Thorn hebben opgericht. Een stichting biedt een goede basis om van de vrienden een club te maken, die daadwerkelijk iets kan betekenen voor de Bokken.

In het onderstaande vindt u:

1. Algemene informatie over de stichting.  

2. Het beleid.

3. Informatie over hoe u lid kunt worden.

4. Actuele informatie.

1. ALGEMENE INFORMATIE

DE STICHTING

Naam: ​​Stichting Vrienden van de Koninklijke Harmonie van Thorn

Verkorte naam: Vrienden van de KHT

RSIN nummer:​ 855757863

KvK onder nummer: 64642674

Vestigingsplaats:​ Gemeente Maasgouw.

Postadres:​​ Trompstraete 8, 3951 WV Maarn.

De Stichting Vrienden van de Koninklijke Harmonie van Thorn ondersteunt de Koninklijke Harmonie van Thorn financieel en anderszins bij activiteiten en projecten. Centraal staat daarbij het bevorderen van blaasmuziek. Daarbij heeft de stichtingbijzondere aandacht voor jongeren.

De stichting int jaarlijks contributie van de vrienden. Hoe deze contributies worden besteed wordt bepaald door het stichtingsbestuur in overleg met het dagelijks bestuur van de Koninklijke Harmonie van Thorn.

De stichting heeft geen winstoogmerk. Alle inkomsten worden besteed aan de doelstelling. Overschotten in enig jaar worden in het daarop volgende jaar besteed aan de realisatie van de doelstelling. Statutair is vastgelegd dat bij eventuele opheffing van de stichting overblijvende tegoeden worden besteed aan gelijkwaardige activiteiten als in de doelstelling is vastgelegd.

De gelden worden door het stichtingsbestuur i.c. de penningmeester beheerd. Daarvoor is een aparte bankrekening geopend. Alle transacties van de stichting zullen plaatsvinden via de bank.

Statutair is vastgelegd dat bestuursleden geen vergoeding of beloning ontvangen en alleen directe kosten vergoed kunnen krijgen.

Het bestuur bestaat uit:

Dhr. Roel Hekking, voorzitter 

Dhr. Arie van der Lee, vice-voorzitter

Dhr. Peter-Paul Moors, secretaris

Dhr. Noud Slegers, penningmeester.

FINANCIËN  

In het eerste jaar (2016) van het bestaan van de stichting zijn er een aantal eenmalige aanloopkosten gemaakt en wel de volgende:

Inkomsten

Contributies:​​​​ € 3.575,–

Uitgaven

Bankkosten (aanloopkosten)​​ € 140,70

Aanvulling entrees leden​​ € 30,–

Bestuurskosten ​​​€ 183,25

Reclamekosten (aanloopkosten) € 189,83

Kosten Jaarvergadering van de Vrienden inclusief concert ​​€ 617,90

Totale uitgaven​​          € 1.161,68

Het saldo van € 2.413,32 komt overeen met het banksaldo per 31-12-2016 en zal in 2017 worden besteed aan de activiteiten van de Koninklijke Harmonie van Thorn.

2. BELEID

MISSIE

De Stichting Vrienden van de Koninklijke Harmonie Thorn (KHT) ondersteunt de KHT financieel en anderszins. Daarnaast bevordert zij de Stichting blaasmuziek in het algemeen. Bij dit alles krijgen jongeren bijzondere aandacht (Statuten 2015). 

VISIE

De Stichting Vrienden van de KHT is in 2015 opgericht om de KHT te ondersteunen haar belangrijke culturele bijdrage te kunnen blijven leveren. Zo kunnen de Vrienden materiële ondersteuning bieden bij de aanschaf van nieuwe instrumenten of uniformen. Of bij de verbouwing van het huis van de KHT waar onder andere de repetities plaatsvinden. Immaterieel willen de Vrienden bijdragen bij het continu verbeteren van de kwaliteit, bijvoorbeeld door het organiseren van masterclasses.

Daarnaast wil de Stichting met andere partners de blaasmuziek bevorderen, door middel van lezingen of het mogelijk maken van studies. Ook het vinden en betrekken van potentiële muziekliefhebbers is een belangrijk doel voor de Vrienden.  

Bij dit alles hebben jongeren de speciale aandacht van de Stichting. Hierbij kan gedacht worden aan het ondersteunen van leerprogramma’s voor jeugdigen en het onder de aandacht brengen van harmoniemuziek bij jongeren. Dit om zowel jonge muzikanten als jonge toehoorders te werven.

Dat de Vrienden niet alleen financiële ondersteuning bieden, bleek bij het behalen van de Europese Kampioenschappen van de Bokken op 21 juni 2016. De Vrienden waren bij een speciale repetitie, zij waren erbij in Utrecht en bij de huldiging in Thorn op 16 juli. Er zijn in die dagen daadwerkelijk nieuwe vriendschappen gesloten!

BELEIDSPLAN

Om de ambitieuze plannen van de Vrienden waar te maken is beleid nodig. Het Stichtingsbestuur wil haar beleid waarmaken in nauw overleg met het bestuur van de KHT, de muzikanten en andere betrokkenen.

Om die reden worden in 2017 korte vragenlijsten gestuurd naar bestuur, muzikanten en de huidige Vrienden. Daarin kunnen de betrokkenen hun wensen en verwachtingen naar de Stichting kenbaar maken. Van daaruit kan het stichtingsbestuur een verantwoorde keuze maken waaraan de verworven gelden de komende tijd besteed gaan worden. Een breed gedragen keuze zal betrokkenen van de KHT ook motiveren nieuwe Vrienden te werven.

Het aantal Vrienden groeit: op dit moment zijn er 41 Vrienden, die ieder jaarlijks een bijdrage storten van €75. Daarnaast zijn er 15 echtparen Vriend, die €125 per echtpaar inbrengen. 

Het stichtingsbestuur wil in bovengenoemde vragenlijst de huidige en ook nieuwe vrienden de keuze voorleggen om Vriend te worden op verschillend financieel niveau. Men kan Vriend worden voor 75, 100, 150 of 200 euro per jaar. Daarnaast kan men Bedrijfsvriend worden voor 250, 500, 1000, 1500 of 2000 euro per jaar. Om dit voorstel reëel te maken streeft het bestuur er naar de ANBI status in 2017 te verwerven.  

WAT KUNT U VERWACHTEN DE KOMENDE TIJD: 

ACTIVITEIT 

VERWEZENLIJKT OP:

 Verwerven ANBI status

 Juli 2017

 Verzenden vragenlijsten naar muzikanten, Bestuur KHT en Vrienden

 September 2017

  Verwerken vragenlijsten

 Oktober 2017

  Overleg + beslissing over te besteden   gelden

 Oktober 2017

  Bekendmaking besteden gelden; 

 November 2017

  Start wervingsactie nieuwe Vrienden

 November 2017

3. HOE WORD IK LID VAN DE VRIENDEN VAN DE KHT?

Als Vriend van de Bokken steunt u hen door uw jaarlijkse bijdrage. Maar ook door uw aanwezigheid bij repetities, uitvoeringen of concoursen of door andere vormen van betrokkenheid.

WAT KRIJGT U

➢ U wordt uitgenodigd om het matineeconcert in november gratis bij te wonen, inclusief de uitgebreide nazit speciaal met de Vrienden en het Bestuur van de Harmonie.
➢ U wordt uitgenodigd voor speciale repetities, lezingen e.d. door de Vrienden georganiseerd. Overigens zijn alle repetities openbaar. Welkom!
➢ U kunt tegen gereduceerde prijzen meegaan naar concoursen of met concertreizen.
➢ U vindt een gezellige vriendenclub.
➢ U wordt via de website op de hoogte gehouden van belangrijke gebeurtenissen van de Vrienden en de Harmonie.
➢ U bent, naast uw financiële bijdrage, natuurlijk volledig vrij om uw vriendschap op uw eigen wijze in te vullen. 

WAT GEEFT U

➢ Lidmaatschap voor een persoon bedraagt € 75,-
➢ Lidmaatschap voor echtpaar/partners € 125,-.
➢ Lidmaatschap voor jongeren tot 25 jaar bedraagt: € 35,-.
➢ Lidmaatschap voor jonge stellen tot 25 jaar: € 50,-.

Na het verwerven van de ANBI status kunt u voor 2018 kiezen uit meerdere mogelijke bedragen. Informatie daarover krijgt u in september 2017.

OPGAVE EN INFORMATIE

Voor informatie of opgave kunt u terecht bij de secretaris Peter-Paul Moors, Trompstaete 8, 3951 WV Maarn. Mailadres:  ppmoors@planet.nl.

Mobiel: 06 51419564 

4. ACTUEEL

Noteert u vast in uw agenda:

25 mei 2017: ​​Gezamenlijk concert der beide Thorner Harmoniën

15 juli 2017:  ​​Afscheidconcert chef-dirigent Norbert Nozy

12 november 2017Matinee-concert tevens inaugaratiecomcert Jan Cober. Jaarvergadering Vrienden

Voor concerten van de Bokken verwijzen we u verder naar de Agenda  op deze website.

Voor het Matinee-concert op 12 november (van 11.00 uut tot 13.00 uur) wordt u gratis uitgenodigd. Na het concert bent u meer dan welkom op de jaarvergadering van de VriendenBij een lichte lunch is er ruim de gelegenheid elkaar te ontmoeten. Bovendien zal het bestuur haar beleid met uw bespreken. 

De stichtingsakte van de vrienden van de KHT is te downloaden via deze link: Stichtingsakte website

Het jaarverslag 2016 is te downloaden via deze link: Jaarverslag 2016 Vrienden van de Koninklijke Harmonie van Thorn

De wervingsbrief voor vrienden van de KHT kunt u downladen via deze link: Wervingsbrief

 

Login

Lost your password?