KONINKLIJKE HARMONIE VAN THORN
OPGERICHT 1812

Stichting Vrienden van de Koninklijke Harmonie Thorn

ONTSTAAN

Zolang de Koninklijke harmonie bestaat, hebben vrienden zich georganiseerd om de Bokken waar mogelijk te ondersteunen.

Het meest recent is dat gebeurd in 2015 toen de Vrienden in overleg met het bestuur de Stichting Vrienden van de Koninklijke Harmonie Thorn hebben opgericht. Een stichting biedt een goede basis om van de vrienden een club te maken, die daadwerkelijk iets kan betekenen voor de Bokken.

In het onderstaande vindt u:

1. Algemene informatie over de stichting.  

2. Informatie over hoe u lid kunt worden.

3. Het beleid.

Voor actuele concerten van de KHT ed. verwijzen wij u naar de website van de KHT.

1. ALGEMENE INFORMATIE

DE STICHTING

Naam: ​​Stichting Vrienden van de Koninklijke Harmonie van Thorn

Verkorte naam: ​Vrienden van de KHT

RSIN nummer:​855757863

KvK onder nummer: ​64642674

Vestigingsplaats:​Gemeente Maasgouw.

Postadres:​​Trompstraete 8, 3951 WV Maarn.

DOEL (missie)

De Stichting Vrienden van de Koninklijke Harmonie van Thorn initieert en ondersteunt activiteiten en projecten op het gebied van hoogwaardige blaasmuziek. Daarmee bevordert zij hoogwaardige blaasmuziek in het algemeen en die van Koninklijke Harmonie van Thorn in het bijzonder. Daarbij staat het creëren van een breed draagvlak in de lokale, nationale en internationale gemeenschap en het ondersteunen van jonge talenten centraal.

De stichting int jaarlijks bijdragen of donaties van de vrienden. Hoe deze bijdragen worden besteed wordt bepaald door het stichtingsbestuur in overleg met het bestuur van de Koninklijke Harmonie van Thorn.

De stichting heeft geen winstoogmerk. Alle inkomsten worden besteed aan de doelstelling. Overschotten in enig jaar worden in het daarop volgende jaar besteed aan de realisatie van de doelstelling. Statutair is vastgelegd dat bij eventuele ontbinding van de stichting een eventueel batig saldo ten goede komt aan een ANBI instelling met gelijksoortige doelstelling.  

De gelden worden door het stichtingsbestuur i.c. de penningmeester beheerd. Daarvoor is een aparte bankrekening geopend. Alle transacties van de stichting zullen plaatsvinden via de bank.

Statutair is vastgelegd dat bestuursleden geen vergoeding of beloning ontvangen en alleen directe kosten vergoed kunnen krijgen.

HET BESTUUR

Het bestuur bestaat uit:

Dhr. Roel Hekking, voorzitter

Dhr. Arie van der Lee, vicevoorzitter

Dhr. Peter-Paul Moors, secretaris

Dhr. Joop Kikkert, penningmeester.

FINANCIËN  

Voor het financieel Jaaroverzicht 2018: Financieel_jaarverslag_2018_

Voor het financieel beleid: zie Beleid.

2. HOE WORD IK LID VAN DE VRIENDEN VAN DE KHT?

Als Vriend van de Bokken steunt u hen door uw jaarlijkse bijdrage. Maar ook door uw aanwezigheid bij repetities, uitvoeringen of concoursen of door andere vormen van betrokkenheid.

WAT KRIJGT U

U wordt uitgenodigd om het matineeconcert in november gratis bij te wonen,

U wordt uitgenodigd voor speciale repetities, lezingen e.d. door de Vrienden georganiseerd. Overigens zijn alle repetities openbaar. Welkom!

U kunt tegen gereduceerde prijzen meegaan naar concoursen of met concertreizen.

U vindt een gezellige vriendenclub.

U wordt via de website op de hoogte gehouden van belangrijke gebeurtenissen van de Vrienden en de Harmonie.

U bent, naast uw financiële bijdrage, natuurlijk volledig vrij om uw vriendschap op uw eigen wijze in te vullen.

WAT GEEFT U

Lidmaatschap voor een persoon bedraagt € 75,-

Lidmaatschap voor echtpaar/partners € 125,-.

Lidmaatschap voor jongeren tot 25 jaar bedraagt: € 35,-.

Lidmaatschap voor jonge stellen tot 25 jaar: € 50,-.

Nu de Stichting de ANBI-status heeft verworven, kunt u op verschillende manieren uw bijdrage voordelig storten. Via belastingvoordelen kunt u namelijk enorm voordelig doneren, voordelig voor uzelf en voor de harmonie Informatie daarover kunt opvragen bij de penningmeester Joop Kikkert: marjo.kikkert@kpnmail.nl.

OPGAVE EN INFORMATIE

Voor informatie of opgave kunt u terecht bij de secretaris Peter-Paul Moors, Trompstaete 8, 3951 WV Maarn. Mailadres:  ppmoors@planet.nl. – Mobiel: 06 51419564

3. BELEID

MISSIE zie DOEL (hierboven)

VISIE

Hoogwaardige symfonische blaasmuziek is een belangrijke cultureel goed binnen de gemeenschap. Zij werkt bindend en motiverend zowel voor de muzikanten als voor het brede publiek. De Stichting Vrienden draagt hieraan graag bij door activiteiten en projecten te initiëren en ondersteunen zowel binnen als buiten de Koninklijke Harmonie Thorn.

De Koninklijke Harmonie Thorn maakt op zeer hoog niveau muziek. De harmonie die intussen ruim 200 jaar bestaat, speelt in de hoogste categorie, is trendsettend en van nationaal en internationaal belang. In de loop van haar geschiedenis heeft de Koninklijke  vele nationale en internationale prijzen behaald.

Kortom de KHT levert een belangrijke bijdrage aan het culturele leven in Thorn en ver daarbuiten. Zij biedt, vaak jonge, muzikanten de mogelijkheid op hoog niveau muziek te maken. Vele liefhebbers van harmoniemuziek , onder wie veel Vrienden, genieten van een 5 tal concerten per jaar, die niet alleen in Thorn, maar ook elders in Nederland of Europa worden gehouden.. De Stichting Vrienden KHT wil de symfonische blaasmuziek in het algemeen en die van de KHT in het bijzonder graag ondersteunen.

BELEID

De Stichting Vrienden KHT biedt zowel materiele als immateriële ondersteuning aan de KHT.

Materieel biedt de Stichting bijvoorbeeld ondersteuning bij de aanschaf van nieuwe instrumenten voor individuele (jonge) muzikanten. Of bij de verbouwing van het huis van de KHT. Immaterieel dragen de Vrienden bij het continu verbeteren van de kwaliteit, bijvoorbeeld door het organiseren of steunen van masterclasses voor muzikanten en het ondersteunen van compositieopdrachten (2017). Ook het steunen bij het verstrekken van beurzen behoort tot de doelstellingen van de Stichting.

De Stichting bevordert met andere partners de blaasmuziek, door middel van lezingen of het mogelijk maken van studies. Ook het vinden en betrekken van potentiële muziekliefhebbers is een belangrijk doel voor de Vrienden. In 2019 staat er een conferentie op stapel over de motivatie van de individuele muzikant om lid te zijn van een hoogwaardige harmonie.

Bij dit alles hebben jongeren de speciale aandacht van de Stichting. Hierbij kan gedacht worden aan het ondersteunen van leerprogramma’s voor jeugdigen en ondersteunen van compositieopdrachten (2017). Ook ondersteunt de Stichting het werven van jonge muzikanten alsook jonge toehoorders.

Het Stichtingsbestuur maakt haar beleid waar in nauw overleg met de muzikanten, het bestuur van de Koninklijke Harmonie Thorn en andere betrokkenen.

In 2018 heeft het Bestuur besloten om drie concrete doelen financieel te ondersteunen. Er is €2500,00 gereserveerd ter ondersteuning van de activiteiten voor jeugdigen. Er is € 3500.00 gestort om de reis naar St. Petersburg te ondersteunen. En er is €2500,00 gereserveerd voor het werven van nieuwe Vrienden via de muzikanten. Met de laatste actie hoopt het Bestuur nog in 2019 een flink aantal nieuwe Vrienden te werven via de muzikanten. Hoe meer Vrienden hoe meer de Stichting kan doen.  

Login

Lost your password?